top of page
ניהול בטיחות במיקור חוץ
פרואקטיב שרותי ממונה בטיחות בעבודה

 

 

מיקור חוץ ויעוץ ארגוני לניהול מערך הבטיחות בארגון, הכולל:

 • מערך בטיחות- הכשרת נאמני בטיחות, צוותי שיפור, ועדות בטיחות ובעלי תפקידים.

 • בנייה והטמעת אסטרטגיה ומדיניות הבטיחות של הארגון.

 • בניית תוכנית עבודה מקיפה לכלל פעילויות הבטיחות בארגון

 • בקרה ניהולית ליישום פעולות הבטיחות, תהליכי מדידה, ניתוח יעדים ובניית תוכניות שיפור.

 • למידע נוסף על תוכניות לניהול והטמעת בטיחות בארגון.

 

ניהול הסיכונים בארגון

 • ביצוע תהליכי סקרי סיכונים, הגדרת אמצעי בקרה, הגדרת תהליכים וכתיבת נהלים.

 • ביצוע תחקירים לאירועים ותאונות, הפקת דוחות למידה, תהליכי הפקת לקחים ופעולות מניעה ושיפור.

 • ניהול סיכונים אצל קבלני משנה, הגדרת סטנדרטים, ביצוע בקרה ופיקוח.

 

תרבות ארגונית לבטיחות

 • הטמעת כלים ליצירת תרבות ארגונית מקדמת בטיחות.

 • יצירת סביבת עבודה בטוחה ותומכת בטיחות.

 • הגברת מודעות של עובדים ומנהלים.  

 • למידע נוסף 

 

תוכנית לניהול בטיחות

סיוע/הכנת תוכנית לניהול בטיחות בהתאם לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות).

תכנית ניהול הבטיחות מרכזת את כלל פעילויות הבטיחות בארגון ומסייעת ליישום דרישות החוק ותקנות הבטיחות בעבודה, מאפשרת ניהול שיטתי של משימות הבטיחות השוטפות, ניהול סיכונים שיטתי ומובנה וכד'.

 

סקר עמידה בדרישות חוק ותקנות בטיחות ובריאות תעסוקתית

ביצוע סקר הבוחן את מידת עמידת הארגון בדרישות החוק הרלוונטיות לפעילותו.

הסקר מציג את דרישות החוק, פערים, המלצות ואופן טיפול ושיפור.

 

תוכנית "ניהול בטיחות כולל"- TSM-  Total Safety Mangement
חברת פרואקטיב מציעה ללקוחותיה את שרות "ניהול בטיחות כולל"

גישה זו מאפשרת לארגון לקבל שרות ניהול מלא של כלל פעילויות הבטיחות בארגון ומבטיחה שהיבטים אלה מטופלים ע"י גורמי ניהול בטיחות מקצועיים.

 

 

bottom of page