top of page

 תוכנית  לניהול בטיחות כולל 

 

חברת פרואקטיב מציעה ללקוחותיה שרות ניהול בטיחות כולל במטרה לאפשר לארגון לנהל באופן שיטתי ומובנה את כלל פעילויות הבטיחות בארגון ע"י גורמי ניהול בטיחות מקצועיים ומוסמכים

 

התוכנית תסייע לארגון לשמור על סביבת עבודה בטוחה, למנוע תאונות ופגיעות עובדים, לעמוד בדרישות החוק והתקנות, לעבוד בהתאם לסטנדרטים ודרישות לקוחות, לשפר את רמת מודעות העובדים לבטיחות, לייצר תרבות ארגונית מקדמת בטיחות ועוד

.ISO-45001 שרות זה מבוסס על תקן ניהול מערכות בטיחות בארגונים

את התוכנית מלווים יועצי בטיחות אשר הקימו וניהלו מערכות בטיחות בארגונים גדולים של מאות ואלפי עובדים

 

שלבים בתוכנית

הגדרת מדיניות החברה לנושאי הבטיחות

הגדרות מטרות, יעדים ומדדים

בניית מערך בטיחות- מבנה ארגוני, ועדות בטיחות והגדרת בעלי תפקידים

יישום תהליך זיהוי, הערכה ובקרת גורמי סיכון בארגון

הכנת תוכנית הדרכה, תקשורת ומסירת מידע

הכנת תוכנית סיורים, בקרות ומבדקים פנימיים

כתיבת נהלים, הנחיות והוראות עבודה לתהליכים

ניהול מערך בירור, דוחות למידה והפקת לקחים מאירועים

ביצוע מבדק אכיפה לעמידת החברה בדרישות חוקים, תקנות ותקני בטיחות

ניהול רשומות ותיעוד

בניית מערך הערכות ותגובה לשעת חירום

הכנת דוחות דיווח תקופתיים  להנהלה

 

צור קשר לפגישת יעוץ ראשונית והצגת מרכיבי  התכנית

 

bottom of page