top of page

 

תקן לניהול מערכות בטיחות ובריאות תעסוקתית ISO-45001  

תקן בין לאומי לניהול של מערכות בטיחות וגהות בתעסוקה.

מערכת ניהול בטיחות וגהות עוסקת בניהול מבוקר של כל מרכיבי פעילות הארגון הנוגעים לבטיחותו ובריאותו התעסוקתיים של העובד.

המערכת עוסקת בזיהוי הסיכונים הקיימים, הערכתם ובקרתם, בהצגת הדרישות החוקיות והאחרות, בקביעת מטרות ויעדים ובשילוב שיקולי בטיחות וגהות בתהליכי עבודתו של הארגון.

הקמה של מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה תאפשר לארגון:

 • זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים לעובדים תוך נקיטת פעולות למזעורם.

 • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית.

 • הגדרת יעדי בטיחות, בריאות ותוכניות להשגתם.

 • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות.

 • שיפור מתמיד המביא לצמצום בעלויות הכרוכות בטיפול בתאונות ובמחלות מקצוע.

 • הנעה של תהליכי שיפור.

 • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.

 • הענקת בטחון ללקוחות ולבעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לבטיחות ובריאות עובדיו בעדיפות גבוהה.

שלבים בהכנת הארגון לקראת הסמכה:

 • סקר סיכונים מקיף בפעילויות החברה כולל הגדרת רמת סיכון ואמצעי בקרה נדרשים.

 •  הגדרת מדיניות הבטיחות, מטרות ויעדים.

 • מבדק אכיפה לבחינת התאמה לדרישות חוק ותקנות.

 • הגדרת תהליכים, כתיבת נהלים והטמעתם בפעילות הארגון.

 • ביצוע פעילויות הדרכה והטמעה בהתאם לדרישות התקן.

 • ביצוע מבדקים פנימיים ומקדימים למבדק ההסמכה.

 • ליווי במבדק ההסמכה.

יועצי חברת פרואקטיב ניהול בטיחות יכינו וילוו את הארגון בכל שלבי התהליך עד להסמכה.

bottom of page