top of page
ניהול איכות

"איכות היא היכולת של כל התהליכים האירגוניים לספק מוצר או שרות, העונים או עולים על הצרכים והציפיות של הלקוחות הפנימיים והחיצוניים, בסגנון יצירתי ובמחיר המייצג ערך כספי טוב" תקנון פרס האיכות הלאומי ע"ש יצחק רבין.

 

האיכות היא יעד אסטרטגי של הארגון ונועדה למקסם את יכולות ותוצאות הארגון. ניהול האיכות עוסק ב שיפור מתמיד של תהליכים והאפקטיביות שלהם וממוקד בתכנון וניהול התהליכים, בהתמקדות בלקוחות ובשוק, במנהיגות של המנהלים ומעורבות העובדים, בניהול הידע, בבקרה, מדידה ושיפור וכו'.

שירות ניהול האיכות אותו אנו מציעים כולל:

 •  שיפור או בנייה של מערכת ניהול איכות כוללת בארגון.

 • בחינה וייעול תהליכים ארגוניים – תהליכים עסקיים, תהליכים תומכים ותהליכים ניהוליים.

 • הגדרה וכתיבת נהלים ותהליכי עבודה והטמעתם בכל רמות הארגון.

 • ביצוע מבדקים פנימיים לבחינת רמת הטמעת תהליכי עבודה ולצורך בקרה שוטפת על איכותם.

 • ליווי תהליך הסמכה לתקן מערכת ניהול איכות ISO-9000.

 

 

תקן מערכת ניהול איכות 2000 -   ISO-9001:

תקן איכות בינלאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות. התקן מגדיר תשתית המהווה כלי ניהולי ליישום ובקרת תהליכים, תוך שיפור מתמיד של שיטות עבודה ומנגנוני ניהול. התקן מתייחס לניהול משאבים, תקשורת פנים וחוץ ארגונית, ניהול וייעול תהליכים, ניהול לקוחות, ניהול מוצרים, מדידת ביצועים ושיפור מתמיד. 

 

תקן ניהול מערכת סביבתית -  ISO-14001:2004

תקן בין לאומי לניהול מערכות סביבתיות התקן עוסק בניהול יום-יומי של התחומים בהם לארגון יש השפעה על הסביבה - זיהום קרקע, זיהום אויר, זיהום מים, רעש, פסולת, חסכון במשאבי אנרגיה (חשמל, מים, נייר), מחזור וכו'.

 

ת"י 18,001 OHSAS  

תקן בין לאומי לניהול של מערכות בטיחות וגהות בתעסוקה.

מערכת ניהול בטיחות וגהות עוסקת בניהול מבוקר של כל מרכיבי פעילות הארגון הנוגעים לבטיחותו ובריאותו התעסוקתיים של העובד.
המערכת עוסקת בזיהוי הסיכונים הקיימים, הערכתם ובקרתם, בהצגת הדרישות החוקיות והאחרות, בקביעת מטרות ויעדים ובשילוב שיקולי בטיחות וגהות בתהליכי עבודתו של הארגון.

 

מערכת ניהול בטיחות וגהות מבטיחה:

 • מיפוי סיכונים למפגעים והערכת חומרתם לארגון.

 • ניהול יעיל של סיכוני בטיחות ובריאות תעסוקתית.

 • עמידה בדרישות החוקים, התקנים והתקנות הרלוונטיים.

 • הגנה אופטימלית על העובדים.

 • שיפור מתמיד וחיסכון בעלויות כתוצאה מניהול מבוקר של פעילויות הבטיחות.

 • למידע נוסף

 

bottom of page