top of page
שרותים נוספים

מערך בקרה ופיקוח לקבלני משנה

בנייה והטמעת כלים בתהליך בקרת הבטיחות לקבלנים וספקים

ניהול הרשאות, ניהול הדרכות, בקרה מקדימה, בקרה באתר וכו'.

בטיחות אש וחירום

שרותי ייעוץ בנושא כיבוי אש ומערך חירום

שרותי ממונה בטיחות אש

שרות בדיקות תקופתיות לציוד כיבוי מטלטל לפי ת"י 129

הדרכות ותרגילי כיבוי אש וחירום

הכנת תוכנית בטיחות אש לשרותי כבאות

בריאות תעסוקתית וארגונומיה

יעוץ בנושא בריאות תעסוקתית - גורמי סיכון בריאותיים, ניטור סביבתי של גורמים מזיקים, הכנת תוכנית בדיקות תקופתיות וסביבתיות וכו'.

יעוץ ארגונומי - ניתוח עמדת העבודה, הדרכות וסדנאות, המלצות לשיפור וכו'.

נגישות

נגישות הינה תחום אשר בה להבטיח את שילובם של בעלי מוגבוליות בחברה, בתעסוקה ובקהילה. הנגישות באה לידי ביטוי בהנגשת מבנים, משרדים,אתרי מסחר, אתרי תיירות וכד' ואת השרות הניתן במקומות אלה כך שיהיה מותאם גם לבעלי מוגבלויות שונות.

דרישות החוק בנושא הנגישות מגדירות כל ארגון אשר מעסיק 25 עובדים ומעלה ונותן שירות לציבור, כמחויב במינוי "רכז נגישות" אשר תפקידו לרכז את כלל פעילות הארגון בנושא ולוודא שהארגון עומד בדרישות.

למידע על נגישות באתר נגישות ישראל

www.aisrael.org
 

bottom of page