top of page
Construction Worker

בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה

מינוי ממונה הבטיחות בעל אישור כשירות בתוקף עם הידע והניסיון המקצועי המתאים

במסגרת שרות זה יבצע ממונה הבטיחות בעבודה את המטלות הנדרשות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה

:ממונים על הבטיחות), כגון)

 •  יעוץ ללקוח בנושא דרישות חוק ותקנות בטיחות בעבודה   

 • סיוע בהכנת תוכנית בטיחות שנתית

 • ביצוע סיורי בטיחות, סיורי מפגעים ותהליכי ניהול סיכונים 

 • הדרכות בטיחות לעובדים ומנהלים

 • קיום בדיקה ותהליכי הפקת לקחים מאירועי בטיחות ותאונות

 • כתיבת נהלים והוראות בטיחות

 • קיום מערך בטיחות בארגון - ועדת בטיחות, נאמני בטיחות וכד'

 • הטמעת שגרות בטיחות במקום העבודה (בדיקות תקופתיות, בדיקות סביבתיות, הדרכות תקופתיות, בקרות, תרגולים, פיקוח לקבלני חוץ וכד')

 • תכנון, ליווי ופיקוח בטיחותי בעבודות ופרויקטים

 • קשר עם גופים ורשויות (פיקוח על העבודה, רשות הכיבוי, משרדי ממשלה וכד')

 • הדרכות והסמכות בטיחות

 

מערכת ניהול בטיחות בעבודה מבטיחה:

 • מיפוי סיכונים למפגעים והערכת חומרתם לארגון

 • ניהול יעיל של סיכוני בטיחות ובריאות תעסוקתית.

 • עמידה בדרישות החוקים, התקנים והתקנות הרלוונטיים.

 • הגנה אופטימלית על העובדים.

 • שיפור מתמיד וחיסכון בעלויות כתוצאה מניהול מבוקר של פעילויות הבטיחות.

 

:ניהול בטיחות במיקור חוץ- יעוץ ארגוני לניהול מערך הבטיחות בארגון, הכולל:

 • מערך בטיחות- הכשרת נאמני בטיחות, צוותי שיפור, ועדות בטיחות ובעלי תפקידים.
 • בנייה והטמעת אסטרטגיה ומדיניות הבטיחות של הארגון.
 • בניית תוכנית עבודה מקיפה לכלל פעילויות הבטיחות בארגון
 • בקרה ניהולית ליישום פעולות הבטיחות, תהליכי מדידה, ניתוח יעדים ובניית תוכניות שיפור.
 • למידע נוסף על תוכניות לניהול והטמעת בטיחות בארגון.

 

ניהול סיכונים 

 • ביצוע תהליכי סקרי סיכונים, הגדרת אמצעי בקרה, הגדרת תהליכים וכתיבת נהלים.
 • ביצוע תחקירים לאירועים ותאונות, הפקת דוחות למידה, תהליכי הפקת לקחים ופעולות מניעה ושיפור.
 • ניהול סיכונים אצל קבלני משנה, הגדרת סטנדרטים, ביצוע בקרה ופיקוח.

 

 תרבות ארגונית לבטיחות בעבודה

 • הטמעת כלים ליצירת תרבות ארגונית מקדמת בטיחות.
 • יצירת סביבת עבודה בטוחה ותומכת בטיחות.
 • הגברת מודעות של עובדים ומנהלים.  
 • למידע נוסף 

 

 תוכנית לניהול בטיחות בעבודה

סיוע/הכנת תוכנית לניהול בטיחות בהתאם לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות).

תכנית ניהול הבטיחות מרכזת את כלל פעילויות הבטיחות בארגון ומסייעת ליישום דרישות החוק ותקנות הבטיחות בעבודה, מאפשרת ניהול שיטתי של משימות הבטיחות השוטפות, ניהול סיכונים שיטתי ומובנה וכד'.

 

סקר עמידה בדרישות חוק ותקנות בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית

ביצוע סקר הבוחן את מידת עמידת הארגון בדרישות החוק הרלוונטיות לפעילותו.

הסקר מציג את דרישות החוק, פערים, המלצות ואופן טיפול ושיפור.

 

ניהול בטיחות כולל

חברת פרואקטיב מציעה ללקוחותיה את שרות "ניהול בטיחות כולל"

גישה זו מאפשרת לארגון לקבל שרות ניהול מלא של כלל פעילויות הבטיחות בארגון ומבטיחה שהיבטים אלה מטופלים ע"י גורמי ניהול בטיחות מקצועיים.

 

ניהול איכות

"איכות היא היכולת של כל התהליכים האירגוניים לספק מוצר או שרות, העונים או עולים על הצרכים והציפיות של הלקוחות הפנימיים והחיצוניים, בסגנון יצירתי ובמחיר המייצג ערך כספי טוב" תקנון פרס האיכות הלאומי ע"ש יצחק רבין.

 

האיכות היא יעד אסטרטגי של הארגון ונועדה למקסם את יכולות ותוצאות הארגון. ניהול האיכות עוסק ב שיפור מתמיד של תהליכים והאפקטיביות שלהם וממוקד בתכנון וניהול התהליכים, בהתמקדות בלקוחות ובשוק, במנהיגות של המנהלים ומעורבות העובדים, בניהול הידע, בבקרה, מדידה ושיפור וכו'.

שירות ניהול האיכות אותו אנו מציעים כולל:
 •  שיפור או בנייה של מערכת ניהול איכות כוללת בארגון.
 • בחינה וייעול תהליכים ארגוניים – תהליכים עסקיים, תהליכים תומכים ותהליכים ניהוליים.
 • הגדרה וכתיבת נהלים ותהליכי עבודה והטמעתם בכל רמות הארגון.
 • ביצוע מבדקים פנימיים לבחינת רמת הטמעת תהליכי עבודה ולצורך בקרה שוטפת על איכותם.
 • ליווי תהליך הסמכה לתקן מערכת ניהול איכות ISO-9000.

 

תקן לניהול מערכות בטיחות ובריאות תעסוקתית ISO-45001  

תקן בין לאומי לניהול של מערכות בטיחות וגהות בתעסוקה.

מערכת ניהול בטיחות וגהות עוסקת בניהול מבוקר של כל מרכיבי פעילות הארגון הנוגעים לבטיחותו ובריאותו התעסוקתיים של העובד.

המערכת עוסקת בזיהוי הסיכונים הקיימים, הערכתם ובקרתם, בהצגת הדרישות החוקיות והאחרות, בקביעת מטרות ויעדים ובשילוב שיקולי בטיחות וגהות בתהליכי עבודתו של הארגון.

הקמה של מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה תאפשר לארגון:

 • זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים לעובדים תוך נקיטת פעולות למזעורם.

 • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית.

 • הגדרת יעדי בטיחות, בריאות ותוכניות להשגתם.

 • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות.

 • שיפור מתמיד המביא לצמצום בעלויות הכרוכות בטיפול בתאונות ובמחלות מקצוע.

 • הנעה של תהליכי שיפור.

 • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.

 • הענקת בטחון ללקוחות ולבעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לבטיחות ובריאות עובדיו בעדיפות גבוהה.

שלבים בהכנת הארגון לקראת הסמכה:

 • סקר סיכונים מקיף בפעילויות החברה כולל הגדרת רמת סיכון ואמצעי בקרה נדרשים.

 •  הגדרת מדיניות הבטיחות, מטרות ויעדים.

 • מבדק אכיפה לבחינת התאמה לדרישות חוק ותקנות.

 • הגדרת תהליכים, כתיבת נהלים והטמעתם בפעילות הארגון.

 • ביצוע פעילויות הדרכה והטמעה בהתאם לדרישות התקן.

 • ביצוע מבדקים פנימיים ומקדימים למבדק ההסמכה.

 • ליווי במבדק ההסמכה.

יועצי חברת פרואקטיב ניהול בטיחות יכינו וילוו את הארגון בכל שלבי התהליך עד להסמכה.

 

פיקוח בטיחותי ובקרה  

למה זה חשוב?

פיקוח בטיחותי ובקרה במהלך פרויקט חד פעמי או במהלך התנהלות שגרתית בארגון מסייע במניעת תאונות ומחלות מקצוע ע"י בחינת מערך ניהול הבטיחות, זיהוי פערים קיימים וצפויים, ניהול סיכוני הבטיחות, הגדרת אמצעי בקרה נדרשים וכו'. 

תהליכי בקרה ופיקוח בארגון/פרויקט/אתר העבודה מהווים חלק מהותי וחשוב בתכנית ניהול הבטיחות של הארגון. תהליכי בקרה ופיקוח צריכים להיות חלק משגרת הבטיחות הנהוגות במקום העבודה.

 

למי זה חשוב?

מזמין העבודה, חברה יזמית, לקוח, חבר הנהלה, מבקר פנים או דירקטוריון, חברה לניהול פרויקטים וחברות פיקוח, קבלן המבצע את העבודה או קבלן המפעיל קבלני משנה, לכולם אחריות מסוימת לרמת הבטיחות באתר העבודה ועל כולם חלה אחריות לוודא סביבת עבודה בטוחה.

 

מה אנחנו מציעים?

חברת פרואקטיב מציע שרותי פיקוח ובקרה מרמת הארגון, באמצעות סקירה ובקרה של מערך ניהול הבטיחות בארגון ועד פיקוח בשטח אתר העבודה על יישום דרישות הבטיחות בסביבות עבודה מגוונות .

אנו מספקים סקירה ובקרה של מערכת ניהול הבטיחות בארגון, "פיקוח על" ופיקוח ישיר בפרויקטים, בנייה ושיפוצים, תשתיות וחפירות, עבודות בגובה, תעשייה, תשתיות גז טבעי ועוד.

בנוסף לשירותי פיקוח, אנו מציעים וממליצים על שרות בקרה מלא באתר/פרויקט, הכולל: ביצוע סקרי סיכונים לפעילות, ביצוע הדרכות נדרשות, הגדרת אמצעי בקרה, פיקוח ודיווח.

 

בעזרת הניסיון, הידע והמומחיות של  ממונה הבטיחות ואנשי המקצוע שלנו נעניק לך את השקט והידיעה כי ניהול הבטיחות בארגון/ אתר/פרויקט מבוצע על הצד הטוב ביותר.

 

 

שרותי יועץ בטיחות- רישוי, תכנון ואישור

 

 תכנון בטיחות למבנים

 • תכנון אש ובטיחות למבנים בהתאם לדרישות חוק התכנון והבנייה דרישות רשויות הכיבוי ותקנים רלוונטיים עבור מבני ציבור, מגורים, תעשייה, מוסדות חינוך וכו'.

 • שרותי תכנון, הכנת תכנית בטיחות וליווי בתהליך הרישוי.

 • שרותי יעוץ לצורך הוצאה או חידוש אישור רשות הכבאות.

 • תכנון מערכות לכיבוי וגילוי אש, ליווי בתהליך ההתקנה, בקרה ומסירת המערכת.

 • ביצוע תהליכי אינטגרציית מערכות בטיחות במבנה.

 

 רישוי עסקים

 • יעוץ וטיפול בדרישות רשויות לצורך הוצאת / חידוש רשיון עסק.

 • מתן חו"ד יועץ בטיחות לעמידה בדרישות הרישוי.

 • הכנת ואישור תוכנית הבטיחות ברשות הכיבוי וליווי עד קבלת האישור.

 • הכנת תיק שטח ותיק מפעל בהתאם לדרישות כב"א ומשטרה.​

 אישור כיבוי אש במסלול תצהיר

 • במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רשיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.

 • רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ומעוגנת בצו של שר הפנים.

 • במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתוםלרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות.

 • פנו אלינו להסבר על התהליך ולקבלת ייעוץ ובחינת עמידתכם בדרישות הבטיחות לסוג העסק הנדרש ברישוי.

 

 יעוץ ואישור אירועים וכנסים

 • יעוץ בטיחותי לאירועים, כנסים, פעילויות outdoor, אירועי עובדים וכד'.

 • הנחיות ודרישות הבטיחות בפעילויות אלו נגזרות מחוקים, תקנות ותקנים רלוונטיים ומדרישות ספציפיות של גורמי הרישוי (כב"א, משטרה, רשות מקומית וכד').

 • היבטי הבטיחות באירועים המוניים הם רבים ומגוונים וקיימת חשיבות גבוהה  בשילוב יועץ בטיחות בכל שלבי תכנון, ביצוע ואישור אירועים אלה.

 • היבטי בטיחות בתכנון אירוע: אישורים והיתרים, אישור מבנים ומתקנים, בטיחות אש וחירום, בטיחות חשמל, ניהול קהל, רעש, תנאי סביבה, חומרים מסוכנים, זיקוקין ופירוטכניקה, מתקני משחקים וספורט, סיוע רפואי וכו'.​

 

בקרה ופיקוח לקבלני משנה

בנייה והטמעת כלים בתהליך בקרת הבטיחות לקבלנים וספקים

 • ניהול הרשאות, ניהול הדרכות, בקרה מקדימה, בקרה באתר וכו'.

 • בטיחות אש וחירום

 • שרותי ייעוץ בנושא כיבוי אש ומערך חירום

 • שרותי ממונה בטיחות אש

 • שרות בדיקות תקופתיות לציוד כיבוי מטלטל לפי ת"י 129

 • הדרכות ותרגילי כיבוי אש וחירום

 • הכנת תוכנית בטיחות אש לשרותי כבאות

 • בריאות תעסוקתית וארגונומיה

 • יעוץ בנושא בריאות תעסוקתית - גורמי סיכון בריאותיים, ניטור סביבתי של גורמים מזיקים, הכנת תוכנית בדיקות תקופתיות וסביבתיות וכו'.

 • יעוץ ארגונומי - ניתוח עמדת העבודה, הדרכות וסדנאות, המלצות לשיפור וכו'.

 

נגישות

 • נגישות הינה תחום אשר בה להבטיח את שילובם של בעלי מוגבלויות בחברה, בתעסוקה ובקהילה. הנגישות באה לידי ביטוי בהנגשת מבנים, משרדים,אתרי מסחר, אתרי תיירות וכד' ואת השרות הניתן במקומות אלה כך שיהיה מותאם גם לבעלי מוגבלויות שונות.

 • דרישות החוק בנושא הנגישות מגדירות כל ארגון אשר מעסיק 25 עובדים ומעלה ונותן שירות לציבור, כמחויב במינוי "רכז נגישות" אשר תפקידו לרכז את כלל פעילות הארגון בנושא ולוודא שהארגון עומד בדרישות.

ממונה בטיחות
bottom of page