top of page
פרואקטיב שרותי ממונה בטיחות בעבודה

 

תרבות ארגונית לבטיחות

 

תרבות ארגונית לבטיחות מורכבת מתפיסות משותפות של עובדים לגבי הבטיחות בארגון, מנורמות מקובלות, אמונות, ערכים, התנהגות וכד'. ניתן למדוד את רמת התרבות הארגונית לבטיחות באמצעות בחינת הפער הקיים בין  מדיניות ונהלים פורמאליים ולא פורמאליים בארגון, מרמת ההבחנה בין הצהרות ליישום – בין הנחיות ונהלי הבטיחות למצב האמיתי בשטח, ממידת ההסכמה והאמון לגבי החשיבות של בטיחות והתנהגות בטיחותית בארגון וכד

 

שיטת העבודה למדידה ושיפור כוללת בחינת פערים בין מדיניות מוצהרת של הארגון (הצהרת מדיניות, נהלים, קוד אתי, פרסומים, ססמאות וכד') לבין התפיסה האמיתית של העובדים את נושא הבטיחות ואת רמת יישומה בשטח. בשיטה זו המטרה היא לאתר פערים ברמת התרבות הרצויה והמוצהרת לזו הקיימת בפועל, להגדיר את הפערים שנמצאו ולצמצם אותם באמצעות בחירת דרכי פעולה מתאימות ובחינתם לאורך זמן

 

צור קשר לפגישת יעוץ ראשונית והצגת מרכיבי  התכנית

bottom of page