Elbow%20Greetings_edited.jpg

חברת ProActive עוסקת במתן פתרונות ניהול בעולמות הבטיחות והאיכות במקום העבודה. מטרתנו היא יישום פעולות בטיחות אפקטיביות במטרה למנוע תאונות עבודה, פגיעות ומחלות מקצוע.

אנו מעניקים שרותי ממונה בטיחות, ייעוץ וניהול בטיחות כולל לארגונים גדולים, דרך מוסדות, מפעלים, רשויות ועד חברות קטנות המעוניינות ביעוץ או הדרכה חד פעמית.

שרותינו כוללים: הדרכות בטיחות, סקרי סיכונים, שרותי ממונה בטיחות, יעוץ בטיחות, תכנון מבנים, בטיחות אש, ניהול בטיחות כולל, ניהול איכות ועוד.

ניהול איכות

בחינה ושיפור תהליכים

מבדקים פנימיים,

בקרה ומדידה

כתיבה והטמעת נהלים

הדרכות בטיחות

הסמכות בטיחות בגובה

הדרכה לעובדים חדשים

מודעות ובטיחות למנהלים

 תכנון ורישוי

תכנון בטיחות

 מערכי אש וחרום למבנים 

שרותי בטיחות מקצועיים ניהול, הדרכה, פיקוח ובקרה

סקר סיכונים

זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים

תקני בטיחות ואיכות

הטמעת תקני איכות ובטיחות וליווי לקראת הסמכה

רישוי עסקים

אישור כיבוי אש

תיקי שטח, אישור יועץ בטיחות

 תכנית לניהול בטיחות 

הכנה, עדכון, הטמע ובקרה

נגישות

נגישות הינה תחום אשר בה להבטיח את שילובם של בעלי מוגבוליות בחברה, בתעסוקה ובקהילה

iso - 45001

 תקן לניהול מערכות בטיחות בתעסוקה חדש עומד להתפרסם ע"י ארגון התקינה הבינ"ל

?יזם? מנהל פרויקט? מפקח

חברות יזמות, ניהול פרויקטים, חברות פיקוח ...יש לכם אחריות גם על נושאי בטיחות.  כנסו למידע נוסף על חשיבות ביצוע  "פיקוח על" בנושאי הבטיחות 

חדש

אישור כיבוי אש

במסלול תצהיר

החל מ-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת רישיון עסק

ממונה בטיחות - איך זה עובד?

מתן שרותי ממונה בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996

 

מינוי ממונה הבטיחות בעל אישור כשירות בתוקף עם הידע והניסיון המקצועי המתאים.

במסגרת שרות זה יבצע ממונה הבטיחות את המטלות הנדרשות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), כגון:

  • יעוץ ללקוח בנושא דרישות חוק ותקנות בטיחות בעבודה

  • סיוע בהכנת תוכנית בטיחות שנתית

  • ביצוע סיורי בטיחות, סיורי מפגעים ותהליכי ניהול סיכונים

  • הדרכות בטיחות לעובדים ומנהלים

  • קיום בדיקה ותהליכי הפקת לקחים מאירועי בטיחות ותאונות

  • כתיבת נהלים והוראות בטיחות

  • קיום מערך בטיחות בארגון - ועדת בטיחות, נאמני בטיחות וכד'

  • הטמעת שגרות בטיחות במקום העבודה (בדיקות תקופתיות, בדיקות סביבתיות, הדרכות תקופתיות, בקרות, תרגולים, פיקוח לקבלני חוץ וכד')

  • תכנון, ליווי ופיקוח בטיחותי בעבודות ופרויקטים

  • קשר עם גופים ורשויות (פיקוח על העבודה, רשות הכיבוי, משרדי ממשלה וכד').

שרותינו ניתנים בפריסה ארצית ולאורך כל שעות היממה

ייעוץ בטיחות

יועץ בטיחות