top of page
ת"י 18001

ת"י 18001 (OHSAS 18001) הוא תקן בינלאומי למערכות ניהול ובריאות בתעסוקה

 

התקן מהווה כלי ניהולי ומציב דרישות למערכת ניהול הבטיחות בארגון.

יישום מודל התקן מאפשר שיפור מתמיד של מערכת ניהול הבטיחות בארגון לאורך זמן.

התעדה, בהתאם לדרישות ת"י 18001 OHSAS, מתאימה לכל ארגון ומתייחסת לעובדים, לקבלנים ולאורחים בחצרי הארגון.

 

הקמה של מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה תאפשר לארגון:

 • זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים לעובדים תוך נקיטת פעולות למזעורם.

 • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית.

 • הגדרת יעדי בטיחות, בריאות ותוכניות להשגתם.

 • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות.

 • שיפור מתמיד המביא לצמצום בעלויות הכרוכות בטיפול בתאונות ובמחלות מקצוע.

 • הנעה של תהליכי שיפור.

 • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.

 • הענקת בטחון ללקוחות ולבעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לבטיחות ובריאות עובדיו בעדיפות גבוהה.

 

יועצי חברת פרואקטיב ניהול בטיחות יכינו וילוו את הארגון בכל שלבי התהליך עד להסמכה.

 

שלבים בהכנת הארגון לקראת הסמכה:

 

 • סקר סיכונים מקיף בפעילויות החברה כולל הגדרת רמת סיכון ואמצעי בקרה נדרשים.

 •  הגדרת מדיניות הבטיחות, מטרות ויעדים.

 • מבדק אכיפה לבחינת התאמה לדרישות חוק ותקנות.

 • הגדרת תהליכים, כתיבת נהלים והטמעתם בפעילות הארגון.

 • ביצוע פעילויות הדרכה והטמעה בהתאם לדרישות התקן.

 • ביצוע מבדקים פנימיים ומקדימים למבדק ההסמכה.

 • ליווי במבדק ההסמכה.

 

bottom of page